Suche
Suche Menü

Upomnienie (Abmahnung) za wymianę muzyki lub filmów?

Abmahnung Filesharing

Zostałeś upomniany przez kancelarię (Waldorf Frommer, Fareds, Sebastian etc.) za wymianę muzyki lub filmów? Wytłumaczymy co to oznacza i jak się zachować.

1. Upomnienie (Abmahnung)

Upomnienie (wystawione zwykle przez adwokata, n.p. Waldorf Frommer, Fareds, Daniel Sebastian, Rasch, .rka) za pobranie i udostępnianie plików , jest wezwaniem właściciela praw autorskich, do zaniechania publicznego udostępniania określonego dzieła (n.p.: muzyki, filmów, oprogramowania), lub też umożliwiania tego osobom trzecim.

Przedmiotem upomnienia nie jest zatem pobieranie plików z sieci, lecz ich udostępnianie. Dla potwierdzenia woli zaniechania udostępniania plików, żąda się od upomnianego złożenia oświadczenia o zaniechaniu. Dodatkowo ma on też pokryć koszty adwokata i zapłacić odszkowowienie. Najczęściej proponuje się tu zryczałtowaną opłatę. W przypadku jej nieuiszczenia, należy się liczyć z o wiele wyższymi kosztami.

 2. Właściciel przyłącza internetowego (Anschlussinhaber)

Właściciel przyłącza internetowego jest odbiorcą upomnienia, niekoniecznie jednak sprawcą naruszenia praw autorskich. Z doświadczenia wiemy, że winowajcą są często osoby z najbliższego otoczenia (n.p. żona, mąż, dzieci).

3. Odszkodowanie (Schadensersatz)

Wysokość roszczonego odszkodowania z tytułu udostępniania plików, naliczana jest zazwyczaj zgodnie z § 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG (Grundsätze der Lizenzanalogie). W tym przypadku ustala się fikcyjną opłatę licencyjną, przy czym jest bez znaczenia, czy przy poprawnym zachowaniu upomnianego, doszłoby do zawarcia umowy licencyjnej. Miarodajne jest to, że posiadacz praw autorskich nie zezwala na nieodpłatny użytek.

Oficjalnej wykładni prawnej, co do wysokości odszkodowania, jak do tej pory nie ma. Za stosowne przyjmuje się n. p.: za piosenkę – 200 EUR, za film 800-1000 EUR, za album muzyczny 2500 EUR. Czy żadąne odszkodowania w poszczególnych przypadkach słuszne są, powinien osądzić twój adwokat.

4. Oświadczenie o zaniechaniu (Unterlassungserklärung)

Najważniejszą częścią składową upomnienia, jest oświadczenie o zaniechaniu. Upomniany musi się zobowiązać, że zaniecha naruszania praw autorskich. Na znak, że sprawa traktowana jest niezwykle poważnie, oświadczenie zawiera klauzulę o dotkliwej karze umownej w przypadku recydywy.

Ale nawet jeśli sprawa jest tak postawiona, upominający nie może sobie rościć prawa do przyjęcia przez niego zredagowanego oświadczenia (z reguły sformułowanego korzystnie dla skarżącego). Wystarczające i dopuszczalne jest tu złożenie własnego, prawnie zadowalającego oświadczenia. Wysokość kary umownej pozostaje w gestii upominającego i dopuszcza się tu elastyczne rozwiązania. W przypadkach spornych, co do wysokości roszczeń, istnieje możliwość sądowego sprawdzenia adekwatności (t.zw. Hamburger Brauch). W oświadczeniu musi być ale uregulowane, kto w przypadkach spornych, decyduje ostatecznie o wysokości kary umownej. Jeśli tej regulacji brakuje, oświadczenie jest nieprawomocne (LG Bielefeld, wyrok z dnia 21.06.2013, Az. 1 O 227/12).

5. Koszty upomnienia (Anwaltskosten)

Właściciel praw autorskich ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych na wystawienie upomnienia. Właściciel przyłącza internetowego, jako bezpośredni sprawca, zobowiązany jest do zaniechania udostępniania plików, zapłaty odszkodowania i zwrotu kosztów upomnienia. Natomiast jeśli sprawcą jest osoba trzecia, właściciel przyłącza niekoniecznie może być pociągnięty do odpowiedzialności, lub tez może odpowiadać tylko częściowo.

6. Odpowiedzialność osób trzecich (Störerhaftung)

Konsekwencje dla osób trzecich, jako sprawców naruszenia praw autorskich, należą do najbardziej spornych kwestii prawnych. Konieczność zapłaty odszkodowania wynika z zakładanej z góry winy upomnianego. Jeśli jednak właściciel przyłącza nie jest sprawcą nie może być bezpośrednio ukarany. Rozpatrując odpowiedzialność osób trzecich należy mieć na uwadze, że z chwilą zainstalowania przyłącza internetowego, stwarza się potencjalne źródło łamania praw autorskich, które wymaga w pewnym stopniu nadzoru i kontroli. Co to konkretnie oznacza nie jest w dotychczasowej wykładni prawnej dokładnie sprecyzowane.

7. Ciężar udowodnienia / Ciężar właściwego naświetlenia sprawy (Beweislast/Darlegungslast)

Krążąca pogłoska, ze właściciel przyłącza zobowiązany jest do udowodnienia, że to osoba trzecia dokonała naruszenia praw autorskich, jest pojęciem błędnym. W prekursorskiej decyzji BGH, wyrok z dnia 12.05.2010, Az.I ZR 121/08 („Sommer unseres Lebens) najwyższy niemiecki sąd cywilny mówi tylko, że na właścicielu przyłącza spoczywa ciężar właściwego naświetlenia sprawy, t.j. przedłożenia faktów, które mogą być podstawą do prawnych rozstrzygnięć.

Różnica ta ma ogromne znaczenie w praktyce.

Konkretnie więc, jeżeli skarżący przekonująco udowodnił, ze z przyłącza upomnianego nastąpiło naruszenie praw autorskich, upomniany musi dowieść, że to nie on jest sprawcą i wyjaśnić kto poza nim mógł ewentualnie używać jego przyłącza – tego jednak nie musi udowadniać, tylko rozsądnie wyjaśnić.

8. Biuro Inkaso (Inkasso)

Wiele kancelarii prawnych zleca kasowanie należności biurom inkaso (n.p. Debcon Inkasso). Tego rodzaju zcedowanie, nie zmienia nic w sytuacji prawnej sprawy.

Należy jednak rozróżnić pomiędzy wezwaniem do zapłaty lub upomnieniem o zapłacie, wystawionym przez kancelarię adwokacką czy biuro inkaso, a takim samym dokumentem sądowym.

W przypadku upomnienia sądowego, należy rozważyć możliwość odwołania. Nie uczynimy tego w dopuszczalnym terminie, skarżący nabywa automatycznie prawo do nakazu egzekucyjnego, który ostatecznie zrealizuje komornik sądowy. Nie sprawdza się już przy tym, czy żądania skarżącego są prawomocne.

9. Kancelarie aktywne w temacie ostrzeżeń i upomnień (Kanzleien)

Poprzez klik na naszą stronę zapoznasz się z listą adwokatów i kancelarii szczególnie aktywnych w temacie ostrzeżeń i upomnień za domniemane naruszanie praw autorskich oraz z listą właścicieli praw autorskich.

Zostałeś upomniany przes Waldorf Frommer, Fareds, Daniel Sebastian, Nimrod, Rasch lub .rka – skontaktuj się z nami. Wstępna porada prawna, ocena twojej sytuacji oraz zalecenia co do zachowania się w tych okolicznościach są bezpłatne.

Jeśli wolisz poradę prawną po polsku, poproś bezpośrednio o kontakt z Panią Adwokat Anna Schumann.

© VRD – Fotolia.com

Autor:

Anna Schumann ist angestellte Rechtsanwältin der Kanzlei Plutte. Folge Anna auf Twitter.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.